INFORMACE PRO RODIČE:

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ

1. 4. - 30. 4. 2020

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.
Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4). Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:
1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.
2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.
Zápis proběhne pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení) příslušné škole.
Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou,
4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Lichkov umožňuje zažádat o přijetí (odklad) k základnímu vzdělávání v období od 1. dubna do 30. dubna 2020.

Zákonní zástupci dětí s trvalým bydlištěm v obci Lichkov obdrží žádost o přijetí na svoji adresu v nejbližších dnech.

Žádost o přijetí nebo odložení školní docházky můžete podat: 

  • elektronicky na e-mail: skolalichkov@orlicko.cz. (v tomto případě je nutný elektronický podpis),
  • poštou
  • do schránky základní školy
  • osobní předání vedení školy (pouze po telefonické domluvě).

Potřebné dokumenty si můžete stáhnout níže.

Výsledky zápisu budou zveřejněny na veřejně přístupném místě (u vchodu do školy) a na webových stránkách školy. Z důvodu ochrany osobních údajů budou zveřejněna pouze přidělená registrační čísla, která přidělíme po obdržení vaší žádosti. O způsobu předání rozhodnutí budete informováni.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k vzdělávání bude zákonnému zástupci předáno osobně ředitelkou školy po telefonické domluvě. 

Podle § 37 odst. 1 školského zákona mohou zákonní zástupci v období od 1. dubna do 30. dubna 2020 žádat o odklad povinné školní docházky (ke stažení na webových stránkách školy):

- požádají písemně nejpozději do 30. 4. 2020

- žádost musí být doložena doporučujícími posouzeními: školského poradenského zařízení a dětského resp. odborného lékaře (nebo klinického psychologa) - 2 doklady

Pozn.: Pokud zákonní zástupci nemají shromážděny všechny potřebné výše uvedené podklady pro žádost o odklad povinné školní docházky, nechají své dítě zapsat k plnění školní docházky a následně požádají o odklad školní docházky. Chybějící podklady pak musí dodat nejpozději do 30. 5. 2020.

S případnými dotazy se obraťte na vedení školy.

Děkujeme Vám za zájem o naši školu a těšíme se na Vás.

Mgr. Ivana Mědílková

Žádost o přijetí si můžete stáhnout zde:

Žádost o odklad si můžete stáhnout zde:


DESATERO PRO RODIČE NAJDETE ZDE:

DOPORUČENÍ PRO RODIČE:

JAK MŮŽETE POMOCI SVÝM DĚTEMdoporučení MŠMT:

Věnujte dítěti soustředěnou pozornost

- při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

Vyprávějte dítěti a čtěte mu

- televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.

Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi

- pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin

- vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte

- stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.

Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za

- příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.

Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování

- výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání

Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou

- ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.

Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi

- uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod