Vážení žáci, rodiče, kolegové a přátelé školy,
vítáme Vás na webových stránkách lichkovské školy.

Doufáme, že na těchto stránkách objevíte plno důležitých, ale i zajímavých informací o naší škole. Krátce - měli byste zde najít vše, co se chcete o naší škole dozvědět. Stránky budeme postupně rozvíjet a dotvářet. Pokud přesto nějakou informaci či odpověď nenajdete, prosím napište nám. Anebo přijďte. Rádi Vás ve škole uvítáme!

Naším úsilím je vytvořit pro děti příjemné, bezpečné a tvůrčí prostředí, ve kterém by dítě dosáhlo co největšího osobního rozvoje a započalo svoji vzdělávací cestu. Snažíme se využívat veškerých možností v okolí obce. Sportovní a kulturní akce budou součástí výchovy a vzdělávání na naší škole. 

Mgr. Ivana Mědílková, ředitelka školy

Kalendář akcí

13. října                                 Posvícení

                                                  Vystoupení našich žáků a dětí na sále.

23. října                                   Poklad kapitána Baltazara

                                                            Divadélko pro školy

                                                            Vstupné 40 Kč

29.-30. října                         Podzimní prázdniny


Výuka anglického jazyka

Vážení rodiče,

od 1. října 2018 do vánočních prázdnin bude ve škole probíhat každé úterý výuka metodou CLIL. Vyučovat se bude vždy v úterý jednu hodinu a to v MŠ, v 1. třídě a ve 2. třídě. Jedná se o metodu, kde je prostřednictvím cizího jazyka vyučován jiný předmět. Tedy u nás např. matematika anglicky. K tomu se především u menších dětí využívá rodilý mluvčí. Dochází tak zcela přirozeně k rozšiřování slovní zásoby v cizím jazyce. Jedná se o velmi starou metodu, už v antickém Římě se tímto způsobem vzdělávali od malinka děti v řečtině. Škole se podařilo získat rodilou mluvčí z jižní Afriky, která vyučuje i na jiných školách. Doufáme, že se bude tato výuka našim žákům líbit a budeme v ní pokračovat i po vánočních prázdninách.

Mgr. Ivana Mědílková

ředitelka školy


Rozvrh hodin 2018/2019

GDPR

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu a FB. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

Správce OÚ:

sídlo: Základní a mateřská škola Lichkov, Lichkov 185,PSČ 561 68 IČ: 70188831, DS: em7eqm, telefon: 465635332, e-mail: skolalichkov@orlicko.cz

Pověřenec pro OÚ: Sdružení obcí Orlicka, Kontaktní osoba: JUDr. Jana Hlavsová, e-mail: hlavsova@orlicko.cz, tel. +420724117563 , úřední dny: po- pa: 8-12 hod.


Jsme zapojeni v těchto projektech

Ovoce a zelenina do škol

Základním cílem celého projektu "Ovoce a zelenina do škol" je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

https://ovocedoskol.szif.cz/web/

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

https://www.recyklohrani.cz/cs/ 

Domestos pro školy

Projekt prostřednictvím kterého byly zrekonstruovány toalety v mateřské škole.

https://www.domestosproskoly.cz/