Vážení žáci, rodiče, kolegové a přátelé školy,

vítáme Vás na webových stránkách lichkovské školy.


PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY - ČERVENEC, SRPEN

Mateřská škola bude uzavřena od 7. 7. 2021 do 20. 8. 2021PROVOZ OD 3. KVĚTNA 2021


  • Do škol se vrací první stupeň základních škol. 
  • V NAŠÍ ŠKOLE NASTUPUJÍ VŠICHNI ŽÁCI 1. STUPNĚ BEZ ROTACE.
  • Žáci budou nosit po dobu výuky jednorázové chirurgické roušky. Zaměstnanci školy a zákonní zástupci jsou povinni nosit respirátory nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky .
  • Žáci se budou testovat neinvazivními antigenními testy JEDENKRÁT týdně, a to vždy v pondělí nebo následující den po nepřítomnosti žáka.
  • Povinné testování se netýká individuálních konzultací. 
  • Školní družina  - organizaci oddělení školní družiny je nutné nastavit tak, aby odpovídala aktuálně stanoveným požadavkům na homogenitu oddělení a skupin. - přednostně žáci 1. a 2. ročníku (Ostatní - po dohodě s vedením školy.)

Školky

  • Do školek se mohou vrátit všechny děti v našem kraji.
  • Děti se nebudou testovat neinvazivními antigenními testy. 
  • Roušky předškolní děti nosit nemusejí. 
  • Zaměstnanci školy a zákonní zástupci jsou povinni nosit respirátory nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky.  

INFORMACE K TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 

 Zde najdete základní informace .

1. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. (Potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.)

2 . Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy. 

3. Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC") uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní. 

4. Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ

Vážení rodiče,

s ohledem na aktuální opatření MZ ČR a MŠMT ČR zveřejňuji formulář pro vyplnění žádosti o ošetřovné při uzavření školského zařízení. Tento formulář si sami vyplníte a předáte svému zaměstnavateli. Pokud potřebujete pomoci, kontaktujte nás.

DěkujemeINFORMACE O VYDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ  - rouškyDoufáme, že na těchto stránkách objevíte plno důležitých, ale i zajímavých informací o naší škole. Krátce - měli byste zde najít vše, co se chcete o naší škole dozvědět. Stránky budeme postupně rozvíjet a dotvářet. Pokud přesto nějakou informaci či odpověď nenajdete, prosím napište nám. Anebo přijďte. Rádi Vás ve škole uvítáme!

Naším úsilím je vytvořit pro děti příjemné, bezpečné a tvůrčí prostředí, ve kterém by dítě dosáhlo co největšího osobního rozvoje a započalo svoji vzdělávací cestu. Snažíme se využívat veškerých možností v okolí obce. Sportovní a kulturní akce budou součástí výchovy a vzdělávání na naší škole. 


Mgr. Irena Kosková, ředitelka školy

GDPR

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu a FB. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

Správce OÚ:

sídlo: Základní a mateřská škola Lichkov, Lichkov 185,PSČ 561 68 IČ: 70188831, DS: em7eqm, telefon: 465635332, e-mail: skolalichkov@orlicko.cz

Pověřenec pro OÚ: Sdružení obcí Orlicka, Kontaktní osoba: JUDr. Jana Hlavsová, e-mail: hlavsova@orlicko.cz, tel. +420724117563 , úřední dny: po- pa: 8-12 hod.


Jsme zapojeni v těchto projektech

Ovoce a zelenina do škol

Základním cílem celého projektu "Ovoce a zelenina do škol" je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

https://ovocedoskol.szif.cz/web/

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

https://www.recyklohrani.cz/cs/ 

Domestos pro školy

Projekt prostřednictvím kterého byly zrekonstruovány toalety v mateřské škole.

https://www.domestosproskoly.cz/